معرفی مدیران

 مدیرعامل
مدیرعامل

نیما دباغ صفایی

رئیس هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره

احمد بوذری

نایب رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره

سیاوش عصمتی