شرکت سهامی خاص پر سپید خاورمیانه
موضوع فعالیت :

  1. تهیه تولید خوراک و مواد پروتئینی مورد نیاز دام , طیور یا آبزیان
  2. خرید فروش یا توزیع آبزیان با ذخیره سازی آن
  3. فعالیت و اقدامات لازم به منطور تنظیم بازار و توسعه بهبود بازاریابی دام و طیور و فراورده های آنها
  4. صادرات و واردات دام و طیور وگوشت و قراورده های پروتئینی